Resursenhet Tallskolan

Tallskolans resursenhet erbjuder skola för elever i åk 6-9 som är i behov av stort vuxenstöd och undervisning i ett mindre sammanhang. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola. Betyg ges enligt grundskolans läroplan. 

Elever som kommer till Tallskolan har av olika anledningar haft svårt att finna sig tillrätta i vanliga grundskolan. På resursenheten arbetar vi för att bryta den negativa spiralen och ge redskap som kan hjälpa eleven att klara sin skolvardag bättre.

På skolan arbetar grundskollärare och fritidspedagoger samt psykolog. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt del av tiden. Det beror på elevens behov.

Ett centralt mål är att åstadkomma en känsla av sammanhang (KASAM). Verksamheten ska vara:

-Begriplig. En ordnad, tydlig och förutsägbar vardag skapar trygghet hos eleverna.

-Hanterbar. Det ska finnas en balans mellan det som krävs av eleven och det som eleven har resurser att klara just nu. Det är också viktigt att bygga en relation med eleven. Genom relationsarbetet kan vi vuxna som finns runt eleven öka motivationen till skolarbete samt träna och positivt förstärka goda beteendemönster.

-Meningsfull. Eleven får i skolarbetet utmaningar på lagom nivå och återkoppling varje vecka. Eleven ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar och på så sätt återuppbygga känslan av att vardagen i skolan fungerar.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Resursenhet Tallskolan