Verksamheten på Tallskolan

Tallskolans resursenhet har plats för elever i åk 5-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner.

Ur LGR 11, Läroplan för grundskolan

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko­lan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

Undervisning och betyg

Undervisningen sker i mindre grupper men kan också ske enskilt en del av tiden. Det är elevens behov som styr. Nationella prov genomförs och betyg ges i enlighet med nationella krav i läroplanen LGR11. Eleven tillhör fortfarande sin hemskola även om undervisningen sker på resursenheten.

Personalen

På skolan arbetar grundskollärare och fritidspedagoger. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar och god ämnes- och specialpedagogisk kompetens. Det finns också psykolog på plats som kan erbjuda elevsamtal samt handledning för personal.

Förhållningssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

Samarbete

Erfarenheten visar att om alla vuxna kring eleven samarbetar så ger det goda förutsättningar för eleven att lyckas. Vi har därför ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare, hemskolan och vid behov även med andra professionella aktörer runt eleven. Uppföljningar görs flera gånger varje termin. 

IKT-resurser (informations- och kommunikationsteknik)

IKT-kompetens är i dagens samhälle en nödvändighet och vi vill ge eleverna rätt verktyg för att lyckas nå målen i skolan. Tallskolan har god tillgång till datorer och andra tekniska hjälpmedel, vilka används kontinuerligt i undervisningen av både elever och lärare. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Tallskolan