Gemensamma rutiner för Tallskolans elever

LEDIGHET FÖR ELEV

Ansökan om ledighet för elev skall vara skriftlig och undertecknad av vårdnadshavare. Särskild ansökningsblankett finns på skolan samt på kommunens hemsida www.uppsala.se

Ansökan bör inlämnas till skolan i god tid före den önskade ledigheten.

Ledighet – Skollagen 7 kap.

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

FLYTT

Vid flytt ska anmälan ske till skolan. Detta gäller både flytt till annan ort och till annan del i kommunen.

Flyttningsanmälan skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna.

SKOLFÖRSÄKRING

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. Med dygnet runt avses att försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid samt ferier.

Försäkringsbeskedet distribueras inte i pappersform utan finns att hämta på www.uppsala.se   Gå in på Utbildning & barnomsorg och sedan Grundskola

ERSÄTTNING FÖR SKADAD OCH FÖRKOMMEN EGENDOM

Eleverna uppmanas att inte ha med sig värdesaker till skolan, eftersom skolan inte har möjlighet att ersätta stulna eller förkomna ägodelar. Ytterplagg bör vara märkta.

Vid stöld får eleverna söka ersättning genom familjens hemförsäkring. Polisanmälan görs av vårdnadshavare.

Uppdaterad: