Skolskjutsar

TAXI

Det är vårdnadshavares uppgift att anmäla till Trafikcentralen om barnet inte tillfälligtvis ska åka med turen p.g.a. sjukdom eller annan orsak.

Ändringen ska inte göras till chauffören eftersom problem uppstår om denne blir sjuk. Stadigvarande förändringar ska endast göras av skolskjutsansvarig på skolan till Trafikcentralen.

Hämttid är den tid då barnet skall vara färdigt att stiga in i skolskjutsen hemma eller vid skolan, skolbarnsomsorgen eller korttidsvistelsen.

Lämnandetid är den tid då barnet kan lämnas av till mötande vuxen hemma eller vid skolan.

Vårdnadshavare ansvarar för barnet till dess det sitter i skolskjutsen till tidpunkten då det stiger ur. Skolan respektive korttidsvistelsen ansvarar för eleven från det den tas emot vid skolan till dess barnet lämnar denna. 

Under lov gäller samma skjutstider för barnomsorgen som för ordinarie skolskjutsar.

Om berörda familjer i god tid anmäler behov av ändrade tider under loven, och dessa kan samordnas med flera, kan andra tider fastställas. Ansvarig skola/omsorg hämtar in sådana uppgifter och ansvarar för att de är Trafikcentralen tillhanda senast tvåveckor före lovet.

Trafikcentralen avgör om tiderna går att ändra och återrapporterar till skola/omsorg. 

Trafikcentralen      tel: 018-727 30 30

 BUSS

De elever som åker buss får busskort hemskickat till folkbokföringsadressen innan den första skoldagen. Kortet ska sparas under hela skolgången.

Inför varje läsår laddas kortet med en ny ”läsårsbiljett”. Det här sker vid första resan till skolan genom att kortet ”blippas” ombord på bussen eller på perrongen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa. 

Skolkortet är personligt

Skolkortet får bara användas av den person det är utfärdat för. Vid missbruk kan skolkortet och rätten till fria skolresor bli indragna. Observera att skolkortet inte får laddas med andra biljetter.

Om ditt kort går sönder?

Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren/ tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort på www.ul.se

Om du tappar bort ditt kort?

Om du/ditt barn förlorar sitt kort förlustanmäler du det på www.ul.se

Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Uppdaterad: